วิชา ง 31246 กฎหมายคอมพิวเตอร์

วิชา ง 31246 กฎหมายคอมพิวเตอร์ คำอธิบายรายวิชา          ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหม...
Read More

ง 31244 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน (Software Package and Application) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรู...
Read More

ผลงานนักเรียน