เนื้อหาความรู้ ภาคเรียนที่ 2 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การถนอมอาหารที่มีในท้องถิ่น    
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1YKNAPCl7-Cc79B2vt0FIyBQ6xPvJa1_D


หน่วยการเรียนรู้ที่  5   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8   ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  9   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1OUgnAae2lT4QZEnTdVGbvfa104sUr-kY

หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานใบตอง
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13  ความรู้เกี่ยวกับงานใบตอง
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14  การประดิษฐ์ถาดใบตองกลีบกุหลาบ
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15  การประดิษฐ์บายศรีปากชาม
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1k9ee32pB6UAqG7dVPFhq3tEq5kLjNJRx
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
          แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17  การเขียนแผนธุรกิจ
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=115QDYcQfN3I6gxxyzmJQt_vrhly8ocF8    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน