รายวิชา ง 32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา

ง 32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต


              อธิบายความสำคัญของการเป็นนักเรียนที่ดี คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อครู-อาจารย์ เพื่อนนักเรียน และโรงเรียน ประโยชน์ของการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียน การจัดและตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน วิธีการดัดแปลงเสื้อผ้า ความหมายและความสำคัญของการถนอมอาหาร การเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร และวิธีการถนอมอาหาร ประวัติความเป็นมา ความหมายและความสำคัญ วัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า งานไฟฟ้าในบ้าน ประวัติ ความสำคัญของงานใบตอง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ประเภทของงานใบตอง และวิธีการประดิษฐ์ถาดใบตองกลีบกุหลาบ บายศรีปากชาม ความหมาย ความสำคัญและประเภทของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม การประกอบธุรกิจและบริหารธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม ความสำคัญของการออกแบบ และเทคโนโลยี การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้

            เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ครู-อาจารย์ และนักเรียนสำรวจปัญหาในโรงเรียน วิเคราะห์อภิปรายเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงงานแก้ปัญหาในโรงเรียน และปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มกันสำรวจรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน แล้ววิเคราะห์สิ่งที่ต้องดูแลรักษา เสนอแนวทางป้องกันแก้ไข ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน จัดสวนหย่อมในโรงเรียน เขียนแผนภาพความคิดวิเคราะห์ปัญหาการเน่าเสียของอาหารสดและเสนอวิธีการป้องกัน สำรวจอาหารที่ตนเองซื้อรับประทานเป็นประจำ แล้วบอกวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้อง ถนอมอาหารที่มีมากในท้องถิ่น ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำรวจเครื่องใช้ในบ้าน ฝึกปฏิบัติซ่อมแซมปลั๊กไฟที่สายขาด ต่อสายดิน เดินสายไฟในอาคาร ประดิษฐ์ถาดใบตองกลีบกุหลาบ บายศรีปากชาม เขียนแผนธุรกิจ เขียนแผนภาพวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สืบค้นข้อมูลการจดสิทธิบัตรและแจ้งลิขสิทธิ์ แบ่งกลุ่มร่วมกันเขียนโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด ฝึกใช้อุปกรณ์สำนักงาน

             เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.6-4/4 , ม.6-4/5 , ม.6-4/6 , ม.6-4/7

ง 2.1 ม.4-6/4 , ม.4-6/5

ง 4.1 ม.4-6/2

รวมทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด

Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน