รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 32101
คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 32101 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ผู้สอน  นายอนุรักษ์  ลาวิลาศ


(K) ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน สร้างและพัฒนาผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถ่ายทอดความคิดของวิธีการสร้างผลงานเป็นแบบจำลองความคิดและเลือกนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาชีพ ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

(P) โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

(A) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร การจัดการเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


มาตรฐานการเรียนรู้

ง 1.1 ม 4-6/1 – ม 4-6/7

ง 2.1 ม 4-6/1 – ม 4-6/5

ง 4.1 ม 4-6/1 – ม 4-6/4


รวม 16 ตัวชี้วัด

หน่วยที่ 1  ทักษะการทำงาน
หน่วยที่ 2  ช่างในบ้าน
หน่วยที่ 3 เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย
หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
หน่วยที่ 5 งานเกษตร

Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน