คำอธิบายรายวิชา ง31243 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา
ง31243 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รายวิชาพื้นฐาน                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                         เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเลือกซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การใช้ซอฟแวร์และอุปกรณ์ดิจิตอลมาช่วยในการนำเสนองาน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ภาษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1.1 .3/1
ง 3.1 ม.3/1, .3/2, .3/3, .3/4
รวม  5  ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา ง31241 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                      เวลา 40 ชั่วโมง คะแนนเก็บ 100 คะแนน
                                                               
ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน (100)
1
หลักการทำโครงงาน
3.1 .3/1
หลักการทำโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4
5
2
การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
*3.1 .3/2
-การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- วิธีทางคอมพิวเตอร์
4
5
3
ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
* 3.1 .3/2
- โปรแกรมภาษา
- ประเภทของโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทอร์โบซี
4
5
4
โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
*3.1 .3/2
-  โครงสร้างโปรแกรม
- โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
- ตัวแปร
- การเก็บข้อมูลของตัวแปร
-  การรับและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้น
- โปรแกรมอินเตอร์แรคทีฟ (Interactive Program)
- คำสั่งพื้นฐานการรับและแสดงผลข้อมูล
6
5
สอบกลางภาคเรียน
2
20
ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน (100)
5
ประเภทของข้อมูล และตัวดำเนินการ
* 3.1 .3/2
- ประเภทของข้อมูล
- การประกาศตัวแปรและค่าคงที่
- ตัวดำเนินการ (Operator)
- การยุบนิพจน์โดยใช้ Compound Assignment
- การเปลี่ยนประเภทของข้อมูล
410
6
การเลือกทำตามเงื่อนไข
* 3.1 .3/2
- คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว (if)
- คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
(if-else)
- การเลือกทำแบบ Switch
4
5
7
โปรแกรมแบบวนรอบทำซ้ำ
* 3.1 .3/2
- การวนรอบทำซ้ำด้วยคำสั่ง for
- ลูป while (while Statement)
- ลูป do…while
- คำสั่ง break และ continue
4
5
8
การออกแบบประยุกต์ใช้งาน
1.1 .3/1
3.1 .3/3
3.1 .3/4
- การเลือกซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
- การใช้ซอฟแวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยในการนำเสนองาน
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
6
20
สอบปลายภาคเรียน
2
20
รวมตลอดภาคเรียน
40
100

อัตราระส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับการสอบ 80:20
กระบวนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1 บรรยาย
กระบวนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2-3 และ 8 บรรยาย ปฏิบัติ
กระบวนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4-7 บรรยาย สาธิต ปฏิบัติ


Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน