รายละเอียดตัวชี้วัด


รายละเอียดตัวชี้วัด
สาระที่ 1การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง1.1
                เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัดม 4-6
                ข้อที่ 1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
                ข้อที่ 2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
                ข้อที่ 3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
                ข้อที่ 4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
                ข้อที่ 5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
                ข้อที่ 6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
                ข้อที่ 7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา   ง 32101    การงานอาชีพ3                                                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
เวลา1ชั่วโมง/สัปดาห์                                                                                                         จำนวน0.5หน่วยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : กลางภาค : ปลายภาค = 60 : 20 : 20
ลำดับที่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน
1
งานประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
ง 1.1   ม 4-6/1, ม 4-6/2, ม 4-6/3,ม 4-6/4,ม 4-6/5,ม 4-6/6,ม 4-6/7
งานประดิษฐ์เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยนำวัสดุต่าง ๆ มาทำเป็นชิ้นงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัว ประกอบอาชีพ และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
1. รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ์
2. ประเภทงานประดิษฐ์
3. งานประดิษฐ์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นอุบะ ดอกข่า มาลัยซีก กรวยดอกไม้ งานดัดแปลงดอกไม้สด
4. การคำนวณต้นทุนกำไร,ราคาจำหน่าย1


10
60
2
ไอเดียฟอร์ไลฟ์
ง 1.1   ม 4-6/1, ม 4-6/2, ม 4-6/3,ม 4-6/4,ม 4-6/5ม 4-6/6, ม 4-6/7
การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของประดับตกแต่งบ้านเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นการฝึกทักษะจนเกิดความชำนาญสามารถนำไปเป็นแนวทางอาชีพในอนาคต
1. โครงงานประดิษฐ์ของเล่น ,ของใช้ หรือของประดับตกแต่งบ้านตามความสนใจและความเหมาะสม
6
20
3
เปิดโลกอาชีพ
ง 4.1   ม 4-6/1,ม 4-6/2,ม 4-6/3,ม 4-6/4
ปัจจุบันมีอาชีพจำนวนมากซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นความต้องการของสังคม  ดังนั้นควรผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะและทักษะอาชีพ
1. สำรวจอาชีพที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นในประเด็น

2
10
ลำดับที่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
มาตรฐาน
การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน-   ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้-  การตลาด การคิดต้นทุนกำไร
- ความมั่นคงในอาชีพการปรับกลยุทธ์

สอบปลายภาค
1
10รวม
20
100    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน